Vad gäller vid renovering

Renovering

Innan du planerar ditt underhåll och din renovering, ta först del av föreningens stadgar och regler och kontakta styrelsen.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar: Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd som hör till lägenheten.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

 • Lägenhetens ytskikt
 • Icke bärande innerväggar
 • Glas och bågar i lägenhetens fönster och balkongdörrar, med tillhörande beslag, handtag, låsanordning och tätningslister, samt all målning, förutom utvändig målning
 • Till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar. All målning med undantag för målning av ytterdörrens och balkongdörrens utsida.
 • Innerdörrar och eventuella säkerhetsgrindar
 • Lister och foder
 • Målning av radiatorer
 • Lägenhetens ledningar för vatten och avlopp, till de delar som betjänar endast bostadsrättsinnehavarens lägenhet
 • Säkringsskåp, elledningar, ledningar för telefon, kabel-tv och data liksom kanalisation, brytare, eluttag och armaturer
 • Ventilations don för såväl till- som frånluft
 • Brandvarnare, som ska kontrolleras minst två gånger om året

Viktigt att man inte ändrar på ventilation eller sätter in fläktar som inte är godkända, hör alltid med styrelsen innan ni gör jobb som påverkar ventilationen. Efter en renovering som berör kök och toalett- och badrum rekommenderar vi att bostadsrätts innehavare gör en uppföljning på OVK för att inte vid nästa OVK kontroll få markeringar och få bekosta åtgärder som inte gjorts rätt vid er renovering. OVK görs var 6e år, den firma föreningen använt för OVK är Energi- och Miljöteknik , Tony Wågestrand.

 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, skall göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.
 • Er lägenhet ventileras genom självdrag. Friskluft tas in via ventiler vid fönster, i skafferi, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Utsug av luft sker via de ventiler som finns i lägenheten.

Självdragsventilation – För att uppnå bästa resultat är det några saker som är viktiga att tänka på:

 • Försök att alltid ha de friskluftsventiler som finns, öppna.
 • Efter bad/dusch öppna gärna ett fönster (ej i badrummet) för att öka flödet mot badrummet, så går uttorkningen snabbare. Lämna dörren till badrummet på glänt. Badrumsdörren ska ha en luftspalt i överkant/underkant för att luften ska kunna flöda fritt. Om den är för liten eller inte finns, bör dörren stå på glänt.
 • Det är viktigt för ventilationens funktion att ventilerna hålls rena. Du kan själv dammsuga den bit du kommer åt.
 • Om du har stängt till friskluftsventilerna på grund av drag, kom ihåg att öppna dem igen så fort som möjligt. Kom också ihåg att ju fler ventiler som är öppna, desto mindre drag blir det.

Bygga om lägenheten

Du får bygga om rätt mycket inne i din lägenhet. Du får t ex. riva en icke bärande innervägg. Tänk på att jobbet måste göras fackmannamässigt och kom ihåg att det kan finnas installationer med t ex. el inne i väggen.

Om du ska förändra bärande konstruktioner, befintliga installationer för ventilation, avlopp, värme eller vatten ska du först begära tillstånd från föreningens styrelse och visa att åtgärden inte påverkar husets konstruktion eller grannar.

Renovering av kök

Ytskikt, vitvaror och blandare i köket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Det innebär att du får byta kakel, kyl, frys och blandare utan att söka tillstånd.

Då vi har självdragsventilation är det viktigt att välja rätt köksfläkt vid renovering

Köksfläkten är en viktig del i detta och den skall då vara anpassad för just vår fastighet. Om man
installerar en sk.villafläkt med för högt tryck så kan det finnas risk att man trycker in matos till ex.
grannen vilket inte är så trevligt.

Energi och Miljöteknik som har utfört vår OVK (obligatorisk ventilations kontroll) har rekommenderat en köksfläkt som passar vår fastighet och det är en fläkt som heter Franke Nonstop. Denna fläkt är anpassad för vår fastighet och har även ett grundflöde som omsätter luft även när fläkten är avstängd. Denna fläkt finns på de flesta större byggvaruhus och kostar runt 2500-3000kr beroende på butik, denna finns även i olika storleksutföranden.

Självklart är det ju även helt OK att installera en kolfilterfläkt av valfri modell, det är då dock viktigt att
denna ej ansluts direkt till fastighetens centrala fläktsystem (Den skall vara installerad för sk återcirkulation) på detta sätt påverkas inte fastighetens centrala fläktsystem.

Innan du gör större ändringar i ditt kök bör du kontrollera med föreningens styrelse.

Renovering av badrum

Ytskikt, porslin och blandare i badrum är bostadsrättshavarens ansvar. Det innebär att du får byta plastmattor, kakel, klinker, toalettstol, handfat och blandare utan att söka tillstånd.

Under kakel och klinker finns det ett tätskikt som hindrar vatten och fukt att tränga in i den underliggande konstruktionen. Detta tätskikt är också bostadsrättshavarens ansvar.

Installation av handdukstork i badrummet. Elektrisk handduktstork får du installera, kan inte ersätta radiator. Vattenburen handdukstork får du däremot inte installera eftersom det gör det svårare att få ett energieffektivt system.

Endast elektrisk golvvärme får installeras. Vattenburen golvvärme får du inte installera eftersom det gör det svårare att få ett energieffektivt system.

Innan du gör större ändringar i ditt badrum eller annat våtutrymme bör du kontrollera med föreningens styrelse.

Vid en eventuell renovering av badrum måste du se till att golvbrunnen är av godkänd typ. Oftast måste den bytas. Om golvbrunnen är felaktig är inte badrummet godkänt av t ex. försäkringsbolaget.

Vid byte av gammal golvbrunn i badrummet till en ny, står föreningen för denna kostnaden, då detta ligger inom föreningens underhållsansvar. Mot specificerat kvitto samt intyg, får du ut pengar av föreningen för ditt utlägg, dock finns ett maxbelopp på 3500 kr.

Du måste se till att arbetet utförs fackmannamässigt.

Byggavfall Det är inte tillåtet att ställa in byggavfall i grovsoprummet. Byggmaterial och byggavfall får inte heller ställas i trapphus, entréhallar eller på gatan.

 

Visa hänsyn!

Minimera störningarna för kringboende och informera.

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att informera anlitade hantverkare om att visa hänsyn kringboende.

 

När en vattenskada inträffar

Steg ett vid en inträffad vattenskada är förstås att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt, genom att till exempel stänga av vattnet om det är en vattenledning som läcker.

Om du upptäcker en vattenskada eller misstänkt vattenskada i din lägenhet ring felanmälan/jour. kontakta styrelsen, likaså bör du kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadan.

Innebörden av underhållsansvaret

När man ska ta ställning till vem som ska reparera och återställa vad efter en inträffad vattenskada så får man ta reda på vem som enligt lag och stadgar har underhållsansvaret för de olika delarna. Innebörden av underhållsansvaret är dels att vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels att svara för kostnaderna för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom en olyckshändelse.

Utrivning och upptorkning

Då bostadsrättsföreningen får vetskap om en vattenskada eller misstänkt sådan gör föreningen en undersökning och bedömning av vattenskadans omfattning. Om man gör bedömningen att underliggande skikt är skadat (sådana delar som föreningen ansvarar för) så ansvarar föreningen för att riva ut ytskikten i nödvändig omfattning så att skadan, till exempel i taket, kan åtgärdas på ett fackmässigt sätt. Föreningen ska därefter låta torka ut de delar som föreningen har underhållsansvar för, exempelvis bjälklaget. Därefter ska föreningen återställa taket fram till ytskiktet på ett fackmässigt sätt.

Ansvarar för att återställa ytskikten

Enligt Bostadsrättslagen och förenings stadgar är det bostadsrättshavare som ansvarar för lägenhetens inre. Vad som hör till lägenheten är bland annat ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att ytskiktet är gjort på ett fackmässigt sätt.

Exempel: Diskmaskinen i lägenheten ovanför går sönder av en olyckshändelse. Det är då bostadsrättshavaren i lägenheten under som ansvarar själv för att återställa sitt innertak som blivit förstört (eftersom bostadsrättshavare enligt stadgarna ansvarar för bland annat rummens tak).

Om någon varit vållande

Exempel: Det droppar in vatten i den översta lägenheten i fastigheten på grund av att det läcker från yttertaket. Om det vid en utredning visar sig att orsaken till läckaget är ett näst intill obefintligt underhåll av taket från bostadsrättsföreningens sida så skulle föreningen kunna få det slutliga betalningsansvaret enligt denna paragraf.

Huvudregel vid vattenskador är att bostadsrättshavaren ska åtgärda de skador som uppstår i lägenheten och bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av det som är utanför lägenheten.

Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs och svara för kostnaderna. Bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren har ansvaret för att reparera eventuella skador i sin lägenhet oavsett om han själv är vållande eller inte – t ex även när vatten trängt in från lägenheten ovanför.