Trivselregler

TRIVSELREGLER

FÖRSLAG INFÖR STÄMMAN 2016

För Bostadsrättsföreningen Bryggdäcket

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings-frågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 1. Om allmän aktsamhet
 1. a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 1. b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen.
 1. Om säkerhet
 1. a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 1. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.
 1. c) Lämna inte förråds- eller källardörrar olåsta.
 1. d) Var försiktig med eld.
 1. e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
 1. f) Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet.
 1. Om gemensamma kostnader

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.

Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

 1. Balkonger, altaner och uteplatser

Balkonger, altaner och uteplatser får inte användas för

 1. a) permanent förvaring av diverse bohag som inte tillhör normal balkongmöblering.
 1. b) skakning av mattor mm.
 1. c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

 1. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

 1. Tvättstuga

Föreningen har totalt en tvättstuga, belägen i källaren till Traneredsvägen 39. Bokningstavla finns utanför tvättstugan.

Särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Se till att du följer reglerna!

OBS! Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner.

 1. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrum / mopedrum. Endast barnvagnar och rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage.

 1. Trappuppgångar och loftgång

Trappuppgångar och loftgång får inte användas för förvaring, bl a beroende på brandrisken.

 1. Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.

 1. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Miljörummet: Hushållssopor skall vara förslutna och läggas i därför avsedda behållare. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär och placeras på avsedd plats.

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Enligt lag skall el-och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i miljörummet. Även här ansvarar du själv för transport till närmaste miljöstation

 1. Källare och förråd

I källare och förråd får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

 1. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 1. Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

 1. Störningar

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trappa och tvättstuga.

 

Några exempel på vad lagen menar:

 1. a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller att skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha på TV:n alltför högt.
 1. b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
 1. c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid.

 1. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skalla vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Uthyrning i andra hand godkännes endast vid beaktansvärda skäl dvs studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vistelse på sjukhus eller vårdinrättning eller om man ska flytta ihop med någon på prov för att inleda ett samboförhållande. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahands-hyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

 1. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme.

 1. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Alla förändringar skall följa svensk Byggnorm. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

 1. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få ett medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.